Tematyka konferencji

  • Aspekty podstawowe w badaniach właściwości wody.
  • Technologie obróbki wody pitnej i przemysłowej. Badania naukowe oraz doświadczenia operacyjne przy wdrażaniu nowych procesów i urządzeń. Techniczne aspekty zaopatrzenia w wodę.
  • Systemy obiegu wody w przemyśle, energetyce i usługach komunalnych. Technologiczne i organizacyjne uwarunkowania oszczędnej gospodarki zasobami wody.
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Usuwanie barwników oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków. Odwodnienie i zagospodarowanie osadów.
  • Biologiczne i biochemiczne aspekty oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Obróbka i zagospodarowanie osadu czynnego i odpadów.
  • Wpływ ścieków na środowisko. Ocena szkodliwego wpływu ścieków na naturalne zbiorniki wodne. Pomiar obciążenia antropogenicznego ekosystemów wodnych. Monitorowanie i prognozowanie stanu naturalnych zbiorników wodnych w warunkach intensywnego zużycia wody.